Index général des notaires

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 S

 

Sabloff, Ernest-Graham, JML : 274; SHCM2 : 79
Sabourin, Yves, JML : 138; SHCM2 : 79
Sacco, Francesca, JML : 323
Sage, Chantale, JML : 209, 331
Saillant/DeCollégien [Saillant de Collégien] [SHCM1 : Saillant], Antoine [Jean-Antoine] [SHCM1 : Antoine-J.], JML : 365; LAF1 : 249; LAF2 : 90; SHCM1 : 105
Saindon, Charles-Henri, JML : 10, 28, 86, 87, 124, 295; SHCM2 : 79
Saindon, Georges-M., JML : 210, 289; SHCM2 : 79
Saindon, Michel, JML : 45; LAF1 : 249; LAF2 : 90; SHCM1 : 105
St-Amand, Raymond, JML : 301, 312, 424; SHCM2 : 78
St-Amand, Wilfrid, JML : 109; SHCM2 : 78
St-Amant, Hermann, JML : 448, 536; SHCM2 : 78
St-Amant [Saint-Amant], Joseph-Charles, JML : 167; LAF1 : 249; LAF2 : 90; SHCM1 : 105
St-Amant [Saint-Amant], Léon, JML : 77, 447; LAF1 : 249; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Amour, Denis, JML : 112, 197
St-Antoine [Saint-Antoine], Louis-F. [Louis], JML : 202, 522; LAF1 : 249; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Arnaud, André, JML : 633
St-Arnaud, François, JML : 631; SHCM2 : 78
St-Aubin [Saint-Aubin], Conscient De [Louis-Charles-Conscient de] [SHCM1 : L.-C. Conscient de], JML : 45, 126, 180, 509, 557; LAF1 : 249; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Aubin, Danielle, JML : 318, 647
St-Aubin [Saint-Aubin], Dydime – Ferdinand De [Dydime-F. de] [SHCM1 : D.-F. de], JML : 518; LAF1 : 249; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Aubin [Saint-Aubin], Zephirin De [Zéphirin], JML : 28, 235, 472, 536; LAF1 : 249-250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Cyr [Saint-Cyr], Dominique-Napoléon, JML : 576; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Cyr, Gaston, JML : 255; SHCM1 : 105
St-Cyr [Saint-Cyr], Louis-Moïse, JML : 15, 550, 607, 655; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Denis, Andrée, JML : 326
St-Denis [Saint-Denis], André-Julien-Hormisdas, JML : 240; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Denis, Edmond, JML : 256; SHCM1 : 105
Ste-Marie, Henri-Jean-Baptiste, JML : 199; SHCM1 : 106
Ste-Marie, Jacques-Marcel, JML : 110; SHCM2 : 79
Ste-Marie, Jean, JML : 41. 308
St-François, Jacques, JML : 38, 91, 99, 351, 655; SHCM2 : 79
St-Georges, Christian, JML : 123
St-Georges, Louis, JML : 187
St-Georges, Lucie, JML : 163
St-Georges, Suzie, JML : 185; SHCM2 : 79
St-Georges/Dessaint [Saint-Georges] [SHCM1 : DeSaint-Georges], Georges-W. [Georges-W.-A. de] [SHCM1 : Georges-A.], JML : 376; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 33
St-Georges/Dessaint [Saint-Georges] [SHCM1 : DeSaint-Georges], Laurent [Laurent-Aurez de] [SHCM1 : L.-A.], JML : 51; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 33
S. Germain [Saint-Germain] voir Audouart
St-Germain [Saint-Germain] voir aussi Lemaire
St-Germain, Charles-Alphonse, JML : 108, 456, 468, 622; SHCM1 : 105
St-Germain, Joseph, JML : 274, 538, 660; SHCM1 : 105
St-Germain [Saint-Germain], Jules, JML : 498; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Germain [Saint-Germain], Louis-Horace [Horace-L.], JML : 471, 499, 561; LAF1 : 250; LAF2 : 91
St-Germain, Michel, JML : 443, 660; SHCM1 : 105
St-Germain [Saint-Germain], Venant-Horace [Horace-Venant] [SHCM1 : Horance], JML : 497; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Germain, Victor, JML : 264; SHCM1 : 105
St-Germain/Gazaille [Gazaille dit Saint-Germain], Narcisse, JML : 144; LAF1 : 171; LAF2 : 72; SHCM1 : 105
St-Hilaire, Nathalie, JML : 581
St-Jacques, Francine, JML : 210
St-Jacques, Hugues, JML : 202; SHCM2 : 79
St-Jacques, Paul, JML : 132, 212, 261, 419, 453; SHCM1 : 105
St-Jean voir aussi Lortie
St-Jean, Gonzague, JML : 264; SHCM1 : 105
St-Jean, Lise, JML : 188, 411
St-Jean, Louise-Marie, JML : 524
St-Jorre [Saint-Jorre], Michel-Alfred, JML : 45, 454; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 105
St-Jorre [Saint-Jorre], Michel-Honoré, JML : 45, 448, 584; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
St-Laurent, Julie, JML : 594, 604
St-Laurent, Marc, JML : 204
St-Laurent, Marie-Josée, JML : 6
St-Léger, John, JML : 365
St-Louis [Saint-Louis] voir aussi Filiatrault
St-Louis [Saint-Louis], Henry [Henri], JML : 69, 195, 441, 599; LAF1 : 250; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
St-Luc [Saint-Luc] voir Letellier, Rageot
Saint-Martin voir aussi Adhémar
St-Martin, Claude, JML : 631; SHCM2 : 79
St-Martin [Saint-Martin], Louis-Napoléon [L.-Napoléon], JML : 249, 442; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
St-Maurice [Saint-Maurice] voir Poulin
St-Omer/Lambert [Saint-Omer], Dominique-D. [Dominique-Lambert], JML : 222; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Saint-Onge voir Chesne, Ménard
St-Onge, Claude, JML : 292, 436; SHCM2 : 79
St-Onge, Réal, JML : 189, 295, 431; SHCM2 : 79
St-Onge/Gareau [Saint-Onge], Alexis, JML : 533; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
St-Père/Dollier de [Saint-Père], Jean [Jean de], JML : 215; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
St-Pierre, Carl, JML : 527
St-Pierre, Charles-Éphrem-Arthur [SHCM1 : C.-Éphrem], JML : 550; SHCM1 : 106
St-Pierre, Claude, JML : 103, 494
St-Pierre, Daniel, JML : 37, 501, 503; SHCM2 : 79
St-Pierre, Dorisse, JML : 415
St-Pierre, Georges-Antoine, JML : 66; SHCM1 : 106
St-Pierre, Gilles, JML : 333
St-Pierre [Saint-Pierre], Joseph-Amable [Amable], JML : 370; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
St-Pierre, Joseph-Arthur, JML : 256; SHCM1 : 106
St-Pierre, Joseph-Cyprien, JML : 2, 98; SHCM1 : 106
St-Pierre, Jules, JML : 345; SHCM2 : 79
St-Pierre, Laurent, JML : 425
St-Pierre, Line, JML : 415, 600
St-Pierre, Louis, JML : 108; SHCM2 : 79
St-Pierre, Louis-Albert, JML : 66, 546; SHCM1 : 106
St-Pierre, Louise, JML : 573
St-Pierre, Marcel, JML : 98; SHCM2 : 79
St-Pierre, Mireille, JML : 162
St-Pierre, Ruth, JML : 94, 623
St-Pierre, Sylvie, JML : 50
St-Pierre/Broyer [Broyer dit Saint-Pierre], Julien-Jean-Baptiste [Julien], JML : 136, 411; LAF1 : 126; LAF2 : 62; SHCM1 : 106
St-Pierre/Dessain [SHCM1 : Saint-Pierre Dessaint], Léon, JML : 47, 414, 546; SHCM1 : 106
St-Pierre/Dessaint [Dessaint dit Saint-Pierre] [SHCM1 : Saint-Pierre Dessaint], Paul, JML : 600; LAF1 : 150; LAF2 : 68; SHCM1 : 106
St-Romain/Chorel De [Chorel de Saint-Romain] [SHCM1 : Saint-Romain], René [SHCM1 : R.-C. de], JML : 189, 216, 354; LAF1 : 136; LAF2 : 64; SHCM1 : 106
St-Seürin [Saint-Seürin] voir Trottain
Saint-Sévérin voir Ameau
St-Vincent, Michel, JML : 292, 516; SHCM2 : 79
St-Yves, Isabelle, JML : 122
Salaberry, Henry De [Henri de], JML : 11, 235, 237; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Salaberry/Châteauguay [Châteauguay-D’Irrumberry de Salaberry] [SHCM1 : Châteauguay], George D. [George] [SHCM1 : G. Châteauguay de], JML : 236; LAF1 : 133; LAF2 : 64; SHCM1 : 106
Salana, Raphaël-H., JML : 326
Salvail, Carolle, JML : 185, 303; SHCM2 : 79
Salvail, Jean-Jacques, JML : 77
Salvas, Bertrand, JML : 336, 528
Samoisette, Luce, JML : 89, 436, 513
Samson, Bernard, JML : 385; SHCM2 : 79
Samson, Charles, JML : 430; SHCM2 : 79
Samson, Claude, JML : 399
Samson, Denis, JML : 174, 176, 553, 558; SHCM2 : 79
Samson, Hélène, JML : 566, 593
Samson, Laurent, JML : 14, 67, 104; SHCM2 : 79
Samson, Marie, JML : 92, 140, 596; SHCM2 : 79
Samson, Nathalie, JML : 324
Samson, Paul, JML : 382; SHCM1 : 106
Samuel, Jean-Pierre, JML : 204; SHCM2 : 79
Sanborn, Miron Hiley [Myron Holley], JML : 226; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sanfaçon voir aussi Sansfaçon
Sanfaçon, Denis, JML : 60
Sanguinet, Simon fils [Simon], JML : 217; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sanguinet, Simon père [Simon], JML : 217, 365; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sansfaçon voir aussi Sanfaçon
Sansfaçon, Aimé, JML : 273; SHCM2 : 79
Sansfaçon, Richard, JML : 305, 349; SHCM2 : 79
Sansoucy, Nathalie, JML : 337
Sansoucy, Yves, JML : 34; SHCM2 : 79
Sarault, Louis, JML : 20, 465; LAF1 : 251; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sarrazin, Marcel, JML : 32, 485; SHCM2 : 79
Sarrazin, Myriam, JML : 7, 314
Sasseville, François, JML : 16, 577; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sasseville, Pierre, JML : 509
Saupin, Jean-Joseph, JML : 150, 627; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Saurette, Monique, JML : 99; SHCM2 : 79
Sauriol, Léon, JML : 537, 612; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sauvageau, Élise, JML : 563
Sauvageau, Michel, JML : 366; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 106
Sauvageau, Mylène, JML : 623
Sauvé, Dominique, JML : 139
Sauvé, Esther, JML : 517
Sauvé, France, JML : 80, 129, 563
Sauvé, Jean-Guy, JML : 643; SHCM2 : 79
Sauvé, Joseph, JML : 248; SHCM1 : 107
Sauvé, Marc, JML : 276; SHCM2 : 79
Sauvé, Nicole, JML : 40, 331
Sauvé, Serge, JML : 91; SHCM1 : 107
Savage, Paul-Émile, JML : 269; SHCM1 : 107
Savard, Béatrice, JML : 440
Savard, Gaston, JML : 430; SHCM2 : 79
Savard, Gérald, JML : 311
Savard, Gilles, JML : 635; SHCM2 : 80
Savard, Jacques, JML : 486
Savard, Jean-Guy, JML : 179; SHCM2 : 80
Savard, Joseph, JML : 559, 612; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Savard, Louis-Joseph [SHCM1 : Louis], JML : 559; SHCM1 : 107
Savard, Luc, JML : 314
Savard, Lyne, JML : 176, 647
Savard, Lyne-P., JML : 323
Savard, Rénald, JML : 14, 104; SHCM2 : 80
Savard, Vincent, JML : 191; SHCM2 : 80
Savaria, Joseph-Élie-Lucien-Hervé [SHCM1 : J.-Hervé], JML : 252; SHCM1 : 107
Savaria, Mario, JML : 89, 308
Savignac, Denis, JML : 189, 291, 587; SHCM2 : 80
Savignac, Joseph-Albert, JML : 245; SHCM1 : 107
Savignac, Joseph-Marie, JML : 250; SHCM1 : 107
Savignac, Maurice, JML : 276; SHCM1 : 107
Savignac, Roland, JML : 271; SHCM1 : 107
Savoie, Joseph-Arthur, JML : 255; SHCM1 : 107
Savoie, Mario, JML : 15
Savoie, Raymond, JML : 636
Sawyer, Élise, JML : 503
Sayer [SHCM1 : Sawyer], C.-Cyprien ]SHCM1 : J.-Cyprien], JML : 630; SHCM1 : 107
Scaglione, Giovanni, JML : 531
Scanland, Danielle, JML : 12
Schambier, Augustin, JML : 30, 481; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Scheffer, Charles-Gédéon, JML : 54; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Schetagne, Félix-Henri [Henri-Félix] [SHCM1 : Henri], JML : 134, 244, 583; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Schiavon, Patrice-A., JML : 351
Schleifer, Solomon, JML : 265; SHCM1 : 107
Schmid, Joseph-Aurore, JML : 253, 443, 447; SHCM1 : 107
Schmidt, Jean-Paul, JML : 284; SHCM1 : 107
Schneider, Gérald, JML : 282; SHCM2 : 80
Schwaltz [SHCM2 : Schwartz], Lionel, JML : 290, 458; SHCM2 : 80
Schwartz, Benjamin-Alfred, JML : 259; SHCM1 : 107
Schwartz, Earl, JML : 279; SHCM2 : 80
Schwartz, Isaac, JML : 276; SHCM1 : 107
Scott, Arthur-P., JML : 383; SHCM1 : 107
Scott, Jean-Baptiste, JML : 54, 565; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Scott, William Fisher, JML : 367; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Scotti, Giovanna, JML : 531
Seers, Arthur A. J. [Arthur-A.-J.], JML : 228; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Sefal [SHCM2 : Segal], Lionel, JML : 285; SHCM2 : 80
Séguin, Anne-Marie, JML : 162
Séguin, Auguste [Augustin], JML : 239, 505, 612; LAF1 : 252; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Séguin, Claude, JML : 275; SHCM2 : 80
Séguin, Francine, JML : 346, 420; SHCM2 : 80
Séguin, François-Hyacinthe, JML : 618; LAF1 : 252-253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Séguin, Gaétan, JML : 650; SHCM2 : 80
Séguin, Georges-Henri, JML : 259; SHCM1 : 107
Séguin, Gilles, JML : 309, 636; SHCM2 : 80
Séguin, Jacques, JML : 110; SHCM2 : 80
Séguin, Louis, JML : 160, 331
Séguin, Michel, JML : 150, 219, 496; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Séguin, Paul-Arthur, JML : 152, 547, 548, 619; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Séguin, Paul-Émile, JML : 269; SHCM1 : 107
Séguin, Raymond-G., JML : 44; SHCM2 : 80
Séguin, Roland (Rolland), JML : 152, 266; SHCM1 : 107
Senay, Joseph-Alphonse, JML : 261, 267, 458; SHCM1 : 107
Senécal, Chantal, JML : 153, 167
Senécal, Françoise, JML : 307
Senécal, Robert, JML : 80, 357; SHCM2 : 80
Senécal, Suzie, JML : 311
Senet/Laliberté [Senet dit Laliberté] [SHCM1 : Senet], Nicolas, JML : 133, 216, 354, 404, 412, 563; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Senez, Pierre, JML : 285; SHCM2 : 80
Sentenne, Hubert-Trefflé, JML : 73, 226, 552, 571; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Senzilet, Samuel, JML : 269; SHCM2 : 80
Sequeira, Jocelyne, JML : 316
Shapiro, Alvin H., JML : 286; SHCM2 : 80
Shaw, Edward, JML : 228; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Shaw, Peter Arnold, JML : 373; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 107
Sheiner, Gerald, JML : 286; SHCM2 : 80
Sheppard, Martin, JML : 90, 342, 368; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Shepperd, James, JML : 365
Shiller, Barry Norton, JML : 243; SHCM2 : 80
Shooner, Jean, JML : 83; SHCM2 : 80
Sicard voir Carufel
Sicotte, Eugène, JML : 236, 248, 407, 428, 498, 617; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Sicotte, Joseph-Alphonse-Anaclet [SHCM1 : J.-Anaclet-A.], JML : 146, 250; SHCM1 : 108
Sr (Sieur) de la Chen(aye) voir Duquet
Sigouin, Jean-Baptiste, JML : 210; SHCM1 : 108
Sigouin, Joseph-Albéric-Honoré [SHCM1 : J.-Albéric], JML : 515, 572; SHCM1 : 108
Sigouin, Luc, JML : 651; SHCM2 : 80
Sigouin, Raymond-..., JML : 473
Silicani, Joseph, JML : 301; SHCM2 : 80
Silverstone, Joseph, JML : 287; SHCM2 : 80
Simard, Albert, JML : 570; SHCM1 : 108
Simard, André, JML : 432; SHCM2 : 80
Simard, Annie, JML : 420
Simard, Arthur-Émile, JML : 380; SHCM1 : 108
Simard, Daniel, JML : 411
Simard, Edmour, JML : 17; SHCM2 : 80
Simard, Étienne, JML : 541, 558; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Simard, Fernand, JML : 36, 290, 623; SHCM2 : 80
Simard, François-Eugène-Gamelin [F.-Eugène-Gamelin], JML : 236; LAF1 : 253; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Simard, Jean, JML : 59, 393; SHCM2 : 80
Simard, Jean-Claude, JML : 396
Simard, Jean-Yves, JML : 26, 482; SHCM2 : 80
Simard, Joanne, JML : 37
Simard, Jocelyne, JML : 91, 412; SHCM2 : 80
Simard, Joseph, JML : 104, 225; LAF1 : 253-254; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Simard, Joseph-Alfred, JML : 16, 55, 133, 138, 154, 416, 468; LAF1 : 254; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Simard, Laval, JML : 27, 529, 570; SHCM2 : 80
Simard, Linda, JML : 163
Simard, Line, JML : 398
Simard, Louis, JML : 164, 332, 434
Simard, Louise, JML : 68
Simard, Marie-Andrée, JML : 321
Simard, Martine, JML : 398, 439, 592
Simard, Michel, JML : 570; SHCM2 : 80
Simard, Mireille, JML : 17
Simard, Narcisse-Charles, JML : 235, 240, 619; LAF1 : 254; LAF2 : 91; SHCM1 : 108
Simoneau, Thérèse, JML : 392, 587; SHCM2 : 81
Simonnet, François, JML : 35, 53, 71, 217, 543, 640, 644; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Simpson, Douglas, JML : 636
Sincennes, Ginette, JML : 12, 114
Sincennes, Jean-Baptiste, JML : 244, 606; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Singer, Benjamin-F. [F.-Benjamin], JML : 229, 437, 507, 549; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Sirois, Brigitte, JML : 435
Sirois, Elzéar, JML : 3, 339, 462, 510, 578; SHCM1 : 108
Sirois, Joseph, JML : 398; SHCM1 : 108
Sirois, Joseph-Louis-M.-Philippe [SHCM1 : L.-Philippe], JML : 379; SHCM1 : 108
Sirois, Lavery, JML : 385; SHCM2 : 81
Sirois, Louis, JML : 439, 524
Sirois, Louis-Philippe, JML : 377; LAF1 : 254; LAF2 : 92
Sirois/Duplessis [Sirois dit Duplessis] [SHCM1 : Sirois Duplessis], Alexandre-Benjamin, JML : 368; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Slythe, Richard, JML : 94
Smith, Edgar-W., JML : 76, 265; SHCM2 : 81
Smith, Henri-Frédéric, JML : 16, 179, 341, 379, 381, 384, 479, 604; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Smith, J.-James [James], JML : 225; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Smith, Louise, JML : 324
Smith, Sylvie, JML : 85
Snowdon, Robert, JML : 326
Sole, Vivien, JML : 316
Solomon, Elie-M., JML : 275; SHCM2 : 81
Solomon, Myers, JML : 223; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Sorbo, Luigi, JML : 314
Soucie, Marc, JML : 134
Soucis, Marie-Andrée, JML : 113
Soucy, André, JML : 400
Soucy, Gaétan, JML : 197, 474; SHCM2 : 81
Soucy, Jacques, JML : 389; SHCM2 : 81
Soucy, Jean, JML : 415, 448; SHCM2 : 81
Soucy, Johanne, JML : 577
Soucy, Martine, JML : 186
Soulard, Alfred-René, JML : 382, 635; SHCM1 : 108
Soulard, Henri-Edmond, JML : 271, 342, 566; SHCM1 : 108
Soupras, Louis-Joseph, JML : 538; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Soupras/LaTouche, Louis-Joseph, JML : 356
Souste, André, JML : 145, 182, 217; LAF1 : 254; LAF2 : 92; SHCM1 : 108
Southière, Daniel, JML : 98; SHCM2 : 81
Southière, Gérard-A., JML : 98; SHCM2 : 81
Southière, Gilles, JML : 99, 138; SHCM2 : 81
Spénard, Charles-Chrysostôme [Charles-C.], JML : 224; LAF1 : 255; LAF2 : 92; SHCM1 : 109
Sperano, Diane, JML : 162
Sporns, Norbert, JML : 311
Starnes, Charles William, JML : 224; LAF1 : 255; LAF2 : 92; SHCM1 : 109
Steenackers, Louis-Jacques, JML : 572
Stefanik, Vlasta, JML : 305; SHCM2 : 81
Steinberg, Sandor, JML : 333
Stephenson, John Cuttle, JML : 280; SHCM2 : 81
Stevenson, Frederick K., JML : 262; SHCM1 : 109
Stewart, Charles, JML : 366; LAF1 : 255; LAF2 : 92; SHCM1 : 109
Strand [Strang], John, JML : 374; LAF1 : 255; LAF2 : 92; SHCM1 : 109
Stuart, Ernest-Henry [Ernest Henry] [SHCM1 : Ernest Henri], JML : 229; LAF1 : 255; LAF2 : 92; SHCM1 : 109
Surprenant, Wilfrid, JML : 144, 261; SHCM1 : 109
Sylvestre, André, JML : 84
Sylvestre, Claude, JML : 84, 85, 186; SHCM2 : 81
Sylvestre, François, JML : 437
Sylvestre, Guy, JML : 102
Sylvestre, Henri, JML : 83, 488; SHCM2 : 81
Sylvestre, Jean, JML : 430; SHCM2 : 81
Sylvestre, Joseph-Ernest [SHCM1 : Ernest], JML : 429; LAF1 : 255; LAF2 : 92; SHCM1 : 109
Sylvestre, Joseph-Georges [SHCM1 : Georges], JML : 429; SHCM1 : 109
Sylvestre, Paul, JML : 429; SHCM1 : 109
Synnett, Denis, JML : 647


 

[retour]